Svet-Stranek.cz
Kámen, nůžky, chrobák...?
Stříhání

Dnešní den vyřešil doposud největší problém ve stříhání:Kámen, nůžky, chrobák...?

Dnešní den vyřešil doposud největší problém ve stříhání

15. prosince 2009
205 - Dneska začala neoficiální, ale důležitá konference o stříhání. Byl na ní vyřešen dosud největší problém rozšířeného stříhání, totiž soustava komára se svým upgradem stromem proti samotnému upgradu pravítku. Menšina zastávající vítězství pravítka ustoupila většině požadující neutralizaci tohoto případu. Na ošetření vzniklé mezery v pravidlech bylo vymyšleno pravidlo nové.

15. prosintse 2009
205 - tneska satsala neovitsialni, ale tulesita konverentse o stri'ani. pil na ni viresen tosut neivetsi proplem rossirene'o stri'ani, totis soustava komara se svim upkratem stromem proti samotnemu upkratu pravitku. mensina sastavaiitsi vitesstvi pravitka ustoupila vetsine posatuiitsi neutralisatsi to'oto pripatu. na osetreni vsnikle meseri v pravitlek pilo vimisleno pravitlo nove.
Nejdřív pár slov úvodem. Rozšířené stříhání začalo v lednu 2009 / v unoru 1 a samozřejmě navázalo na původní hru Kámen, nůžky, papír, která se ve větším měřítku vyskytla v naší třídě již v zimě v Sekundě. Od prvních nových znaků přešlo zásadními změnami a také řadou krizí, nejvýznamější z nich byla dosud tzv. telefonová krize, přibližně v dubnu či květnu 2009 / v kvetnu či tservnu 1.

Na začátku kvarty vznikl nový problém. Jednalo se v podstatě o maličkost, ale ta byla natolik komplikovaná, že do diskuze o ní se mohli zapojit pouze lidé téměř dokonale znalí pravidel stříhání. Krizi odstartovalo první úspěšné dokončení duelové (v případě soustav i pro tři a čtyři hráče) tabulky o stříhání 11. září 2009 / 18. riina 1 a skončila se 30. září / 7. listopatu odložením. Rozsah problému se sice točil pouze kolem upgradů a soustav, ale sahal od přenosu neutrality ze stromu na komára za přítomnosti pravítka, přes trakař proti kuličce s chrobákem, dále odbočkou zahrnoval vztahy soustav s pérem, potom se zabýval upgradovými vlastnostmi hovnivé kuličky v různých situacích za přítomnosti chrobáka a přes telefon sahal až ke zpochybnění druhé části telefonového pravidla.
Tento soupis asi nikomu nic neříká, pochopí ho jen ti, kdo se diskuzí účastnili. Tz byly mnohdy ostré a velmi vyhrocené a v konečném důsledku vyřešily minimum. Pokud se chcete do detailů obeznámit s problémem, můžete si v diskuzi "Dotazy" na námi podporovaných stránkách http://strihani.freepage.cz přečíst téměř čtyři stránky sáhodlouhých, vyčerpávajících a velmi nepřehledných příspěvků od odborníků na stříhání. Zde v článku bude krize popsána jen velmi stručně.

Spor začal tak, že co se stane, když se postaví soustava (pán se svým upgradem) komár a strom proti pravítku (upgrade na lukáška)? Byly zde všechny tři možné návrhy výsledků: Výhra soustavy (jindy také "spolku"), neutralita a vítězství pravítka. První možnost postupně odpadla, zato neutralitu začala zastávat drtivá většina. V diskuzi ji zastupovali V. Ch., J. Ko. a J. Š. Naproti tomu menšina reprezentovaná J. Fa. trvala na vítězství pravítka.
První problém byl tzv. přenášení neutrality, tj. zda strom přenese svoji neutralitu s pravítkem na celou soustavu. V tomto bodě se různili i jednotliví zastánci neutrality. J. Fa. poté uvedl jako podobnou situaci soustavu chrobáka s kuličkou proti trakaři, ve které se všichni shodovali na vítězství trakaře a aplikoval zde přenášení neutrality z předchozí situace. Přenos upgradové neutrality z upgradu na soustavu by zde znamenal prohru trakaře. J. Š. a V. Ch. však poukazovali na to, že hovnivá kulička je jiný druh upgradu a nemůže být ve všech případech dávána do jednoho pytle se stromem.
Toto bylo jádro problému. Menšina tvrdila, že kulička si ve všech případech zachová vlastnosti upgradu a vítězství trakaře je způsobeno nepřenášením neutrality. Většina zase říkala, že se neutralita sice přenáší, ale kulička je výjimka a v několika situacích ztrácí za přítomnosti chrobáka vlastnosti upgradu.

Případy, ve kterých rozhoduje, zda si kulička zachová své vlastnosti za přítomnosti chrobáka jsou tři: chrobák + kulička vs. trakař, chrobák + kulička vs. telefon vs. nora a chrobák + kulička vs. péro. Diskuze se v tomto bodě rozvětvila do tří částí. První z nich, ta základní dořešena tehdy nebyla. Druhá z nich se rozhořela ve spor o druhou část telefonového pravidla, která říká, že telefon je poražen všemi upgrady. Následovalo spojení 1. a 2. proudu sporu, tedy případ: chrobák + kulička vs. trakař vs. nora vs. telefon. Většina by svoje řešení této situace dokázala obhájit jedině rozdělením kola na více částí, což je proti pravidlům, takže poprvé padlo slovo výjimka. Třetí proud diskuze vytvořil samostatný problém o vztahu péra k soustavám.
Kvůli neústupnosti obou stran byl problém odložen a otevřel se jen v několika minulých dnech. J. Fa. se totiž mezičasem jal psát učebnici Stříhání pro střední školy, kterou P. Š. potřebuje co nejdříve pro svůj program, tedy problém musel být ihned znovu otevřen s tím, že by měl být dořešen do začátku vánočních prázdnin. Za tímto účelem se tedy dneska začala konference, která má všechno vyřešit, aby mohla být učebnice dokončena do konce prázdnin.

Narozdíl od té minulé, ta dnešní nebyla oficiálně zahájena. Začala se vzpomínáním na to, kdo vymyslel jaký znak. U některých znaků se to však nepodařilo zjistit či byly pochybnosti o zjištěném autorovi, proto se J. Fa. nakonec rozhodl autorství znaků do učebnice neuvádět.

Druhé v pořadí bylo projednání výše popisovaných problémů. J. Fa. předtím oznámil, že ustoupí, svým oponentům, pokud budou mít pořád většinu bude pouze chtít vysvětlení jejich řešení. J. Fa. byl podpořen M. Mi. a J. Fi, zbytek však byl proti. Definitivně se tedy rozhodlo že, strom přenese neutralitu s pravítkem i na komára, který by osamotě prohrál a celé kolo skončí remízou. Problémy od tohoto případu odvozené se vyřeší zvláštním pravidlem o kuličce.
Toto pravidlo sice potvrzuje, že kulička je upgrade (což bylo během krize zpochybňováno), ale natolik odlišný, že je nutno provést několik následujících změn ohledně toho, kdy si v kombinaci se svým pánem zachová své vlastnosti upgradu a kdy ne. Zachová si je v případě telofonu a nory v souladu s druhou částí telefonového pravidla (ta říká, že upgrady kromě trakaře vyřadí telefon i za přítomnosti nory a všichni, kdo nedali telefon si stříhají znovu, bez ohledu na to, co dali). Naopak si je nezachová v případě trakaře (takže ani nemůže využít přenos neutrality) a takař soustavu přejede.
Také si je nezachová v konfrontaci s pérem. Tím se zásadně liší od ostatních upgradů, neboť ty porazí péro i v soustavě. To bylo dneska také určeno a tím zároveň vyřešen i druhý problém, totiž vztah péra k soustavám.

Zcela jiný byl problém více lukášků. Ti se mají porazit navzájem, ale pokud by se v nějakém kole setkali pouze samí lukášci, stříhání by nemělo vítěze, což by se nemělo stát. Proto byla zavedena výjimka, že pokud padnou pouze lukášci, tak se vzájemně nezabijí, kolo skončí remízou a stříhá se dál.

Také byl schválen nápad zavedení stříhací ústavy. V té bude mimo jiné to, že "stříhání se nevztahuje na toho, kdo si nestříhal", "stříhání má vždycky pravdu", "nelze si stříhat o pravidla stříhání" či "o stejnou věc si lze střihnout nejméně po deseti minutách", aj. Ústavu však čeká ještě dlouhá cesta, příště se bude mluvit o tom, zda se zavedou tresty za porušení stříhání či nesplnění úkolu atp.

Až bude ústava hotová, bude následovat soupis všech pravidel, kde každému bude přiřazena určitá váha a tímto mechanismem by se mělo předejít všem sporům v budoucnosti. Jednání budou pokračovat až do začátku prázdnin a my Vás budeme informovat o jejich průběhu. Přeji hezký večer,

Firefox!


neitriv par slov uvotem. rossirene stri'ani satsalo v letnu 2009 / v unoru 1 a samosreime navasalo na puvotni 'ru kamen, nuski, papir, ktera se ve vetsim meritku viskitla v nasi trite iis v sime v sekunte. ot prvnik novik snaku preslo sasatnimi smenami a take ratou krisi, neivisnameisi s nik pila tosut tsv. televonova krise, priplisne v tupnu tsi kvetnu 2009 / v kvetnu tsi tservnu 1.

na satsatku kvarti vsnikl novi proplem. ietnalo se v potstate o malitskost, ale ta pila natolik komplikovana, se to tiskuse o ni se mo'li sapoiit pouse lite temer tokonale snali pravitel stri'ani. krisi otstartovalo prvni uspesne tokontseni tuelove (v pripate soustav i pro tri a tstiri 'ratse) tapulki o stri'ani 11. sari 2009 / 18. riina 1 a skontsila se 30. sari / 7. listopatu otlosenim. rossa' proplemu se sitse totsil pouse kolem upkratu a soustav, ale sa'al ot prenosu neutraliti se stromu na komara sa pritomnosti pravitka, pres trakar proti kulitstse s kropakem, tale otpotskou sa'rnoval vsta'i soustav s perem, potom se sapival upkratovimi vlastnostmi 'ovnive kulitski v rusnik situatsik sa pritomnosti kropaka a pres televon sa'al as ke spokipneni tru'e tsasti televonove'o pravitla.
tento soupis asi nikomu nits nerika, pokopi 'o ien ti, kto se tiskusi utsastnili. ts pili mno'ti ostre a velmi vi'rotsene a v konetsnem tusletku viresili minimum. pokut se ktsete to tetailu opesnamit s proplemem, musete si v tiskusi "totasi" na nami potporovanik strankak http://strihani.freepage.cz pretsist temer tstiri stranki sa'otlou'ik, vitserpavaiitsik a velmi nepre'letnik prispevku ot otporniku na stri'ani. ste v tslanku pute krise popsana ien velmi strutsne.

spor satsal tak, se tso se stane, ktis se postavi soustava (pan se svim upkratem) komar a strom proti pravitku (upkrate na lukaska)? pili ste vsekni tri mosne navr'i visletku: vi'ra soustavi (iinti take "spolku"), neutralita a vitesstvi pravitka. prvni mosnost postupne otpatla, sato neutralitu satsala sastavat trtiva vetsina. v tiskusi ii sastupovali v. k., i. ko. a i. s. naproti tomu mensina representovana i. va. trvala na vitesstvi pravitka.
prvni proplem pil tsv. prenaseni neutraliti, ti. sta strom prenese svoii neutralitu s pravitkem na tselou soustavu. v tomto pote se rusnili i ietnotlivi sastantsi neutraliti. i. va. pote uvetl iako potopnou situatsi soustavu kropaka s kulitskou proti trakari, ve ktere se vsikni s'otovali na vitesstvi trakare a aplikoval ste prenaseni neutraliti s pretkosi situatse. prenos upkratove neutraliti s upkratu na soustavu pi ste snamenal pro'ru trakare. i. s. a v. k. vsak poukasovali na to, se 'ovniva kulitska ie iini tru' upkratu a nemuse pit ve vsek pripatek tavana to ietno'o pitle se stromem.
toto pilo iatro proplemu. mensina tvrtila, se kulitska si ve vsek pripatek sakova vlastnosti upkratu a vitesstvi trakare ie spusopeno neprenasenim neutraliti. vetsina sase rikala, se se neutralita sitse prenasi, ale kulitska ie viiimka a v nekolika situatsik stratsi sa pritomnosti kropaka vlastnosti upkratu.

pripati, ve kterik ros'otuie, sta si kulitska sakova sve vlastnosti sa pritomnosti kropaka isou tri: kropak + kulitska vs. trakar, kropak + kulitska vs. televon vs. nora a kropak + kulitska vs. pero. tiskuse se v tomto pote rosvetvila to tri tsasti. prvni s nik, ta saklatni toresena te'ti nepila. tru'a s nik se ros'orela ve spor o tru'ou tsast televonove'o pravitla, ktera rika, se televon ie porasen vsemi upkrati. nasletovalo spoieni 1. a 2. proutu sporu, teti pripat: kropak + kulitska vs. trakar vs. nora vs. televon. vetsina pi svoie reseni teto situatse tokasala op'aiit ietine rostelenim kola na vitse tsasti, tsos ie proti pravitlum, takse poprve patlo slovo viiimka. treti prout tiskuse vitvoril samostatni proplem o vsta'u pera k soustavam.
kvuli neustupnosti opou stran pil proplem otlosen a otevrel se ien v nekolika minulik tnek. i. va. se totis mesitsasem ial psat utsepnitsi stri'ani pro stretni skoli, kterou p. s. potrepuie tso neitrive pro svui prokram, teti proplem musel pit i'net snovu otevren s tim, se pi mel pit toresen to satsatku vanotsnik prastnin. sa timto utselem se teti tneska satsala konverentse, ktera ma vsekno viresit, api mo'la pit utsepnitse tokontsena to kontse prastnin.

narostil ot te minule, ta tnesni nepila ovitsialne sa'aiena. satsala se vspominanim na to, kto vimislel iaki snak. u nekterik snaku se to vsak nepotarilo siistit tsi pili pokipnosti o siistenem autorovi, proto se i. va. nakonets ros'otl autorstvi snaku to utsepnitse neuvatet.

tru'e v porati pilo proietnani vise popisovanik proplemu. i. va. prettim osnamil, se ustoupi, svim oponentum, pokut putou mit porat vetsinu pute pouse ktit visvetleni ieiik reseni. i. va. pil potporen m. mi. a i. vi, spitek vsak pil proti. tevinitivne se teti ros'otlo se, strom prenese neutralitu s pravitkem i na komara, kteri pi osamote pro'ral a tsele kolo skontsi remisou. proplemi ot to'oto pripatu otvosene se viresi svlastnim pravitlem o kulitstse.
toto pravitlo sitse potvrsuie, se kulitska ie upkrate (tsos pilo pe'em krise spokipnovano), ale natolik otlisni, se ie nutno provest nekolik nasletuiitsik smen o'letne to'o, kti si v kompinatsi se svim panem sakova sve vlastnosti upkratu a kti ne. sakova si ie v pripate telovonu a nori v soulatu s tru'ou tsasti televonove'o pravitla (ta rika, se upkrati krome trakare virati televon i sa pritomnosti nori a vsikni, kto netali televon si stri'aii snovu, pes o'letu na to, tso tali). naopak si ie nesakova v pripate trakare (takse ani nemuse viusit prenos neutraliti) a takar soustavu preiete.
take si ie nesakova v konvrontatsi s perem. tim se sasatne lisi ot ostatnik upkratu, nepot ti porasi pero i v soustave. to pilo tneska take urtseno a tim saroven viresen i tru'i proplem, totis vsta' pera k soustavam.

stsela iini pil proplem vitse lukasku. ti se maii porasit navsaiem, ale pokut pi se v neiakem kole setkali pouse sami lukastsi, stri'ani pi nemelo vitese, tsos pi se nemelo stat. proto pila savetena viiimka, se pokut patnou pouse lukastsi, tak se vsaiemne nesapiii, kolo skontsi remisou a stri'a se tal.

take pil skvalen napat saveteni stri'atsi ustavi. v te pute mimo iine to, se "stri'ani se nevsta'uie na to'o, kto si nestri'al", "stri'ani ma vstitski pravtu", "nelse si stri'at o pravitla stri'ani" tsi "o steinou vets si lse stri'nout neimene po teseti minutak", ai. ustavu vsak tseka ieste tlou'a tsesta, priste se pute mluvit o tom, sta se savetou tresti sa poruseni stri'ani tsi nesplneni ukolu atp.

as pute ustava 'otova, pute nasletovat soupis vsek pravitel, kte kastemu pute prirasena urtsita va'a a timto mekanismem pi se melo preteiit vsem sporum v putoutsnosti. ietnani putou pokratsovat as to satsatku prastnin a mi vas puteme invormovat o ieiik prupe'u. preii 'eski vetser,

Firefox!