Svet-Stranek.cz
Kámen, nůžky, chrobák...?
Stříhání

Aktuální změny (aktualni smeni):Kámen, nůžky, chrobák...?

Aktuální změny (aktualni smeni)

Nové symboly, změny, upgrady, ...

nove simpoli, smeni, upkrati, ...
Ave všem. Mám tu pro vás pár aktualit z oblasti stříhání.

Symboly

Pavouk - nový symbol uzavírající trojici zvířat (komár, chrobák, pavouk). Porazí kámen, NORU a však jen max. 3 tyto věci na jednoho pavouka a je neutrální s lukášem (pokud nemá pravítko). Značí se takto: všechny prsty dáme pravidelně od sebe a namerime je smerem dolů.
Telefon - ne úplně symbol, ale nemohu ho zařadit mezi upgrady, protože není upgradem. Řikejme tomu takové vylepšení. Takže telefon byl vymyšlen pro oslabení dost silné NORY. Pokud je ve hře nějaká NORA, na počtu nezáleží, a někdo dá telefon, automaticky získává imunitu na toto kolo a postupuje do dalšího kola. Spolu s tím poráží NORU, která však ještě může něco pohltit, ale na konci kola vypadne jak s dalšími pohlcenými věcmi, tak bez nich. Telefon se značí dost známým označením pro telefonování a to takto: vztyčený palec (jako u kačince) 2. - 4. prst je sevřený v pěst a malíček vystrčený směrem dolů; drží se vodorovně.

Upgrady

Zcela nová vylepšení pro již schválené a platné symboly.
Trakař - vylepšení kačince. Sám o sobě zabije jen jednoho chrobáka. S kačincem odvezou nuzky, kameny, stromy, hovnivé koule, přejedou komáry, pavouky, chrobáky. Trakař se značí takto: 2. a 4. prst se roztáhnou (jako logo comebacku), 2. a 3. se dají k sobě a svými špičkami se spojí se špičkou palce, aby vytvořili otvor připomínající kolo, přičemž 2. a 4. prst zůstávají vztyčené.
Hovnivá koule - vylepšení chrobáka. Pokud je ve hře min. 1 chrobák a někdo dá hovnivou kouli, přidá to k tomu chrobákovi dalších 6 chrobáků. Sudý počet chrobáků zabije kačince bez trakaře. Chrobák s hovnivou koulí zabije komára. Chrobák se 2 hovnivými koulemi má plus 12 chrobáků, takže celkem 13 chrobáků a ti zabijí cokoliv. Hovnivá koule se značí skoro stejně jako kámen, jen je palec sevřen uvnitř pěsti a není venku jako u kamene. Symbol může být jakkoli natočen kromě úplného obrácení prsty nahoru.
Strom - upgrade komára. Komár se stromem zabijí NORU, lukáše, kačince (?), dál nevím, bude v brzké době doplněno. Strom se značí vztyčeným 4. prstem směrem dolů, ostatní prsty jsou sevřeny v pěst a palec je venku přitisknut na 2. prst.
Pravítko - upgrade lukáše. Lukáš s pravítkem zabíjí kačince, NORU, hmyz, dál nevím, bude v brzké době doplněno. Značí se jako pistol vztyčením 2. a 3. prstu, které sou namířeny směrem do středu stříhání, 2. a 3. prst je spojen a palec je vzyčen v 90° úhlu k 2. prstu.

Změny

Jsou také další návrhy např. anténa (posiluje moc telefonu i na kačince), telefonistka (to samé co anténa), úplatek (upgrade NORY - NORA uplatí telefonistku a ta ji nezavolá, takže NORA zabije telefon), Argin Max (posílení NORY nebo kačince), atd. Tyto možné změny ještě nebyly schváleny. Dále byl schválen návrh sekery (upgrade kačínce - pomohl by zabít strom), ale vzápětí byl zrušen a zamítnut.

Jinak je to asi zatím vše, nedostatky doplním a případné novinky budou v dalším článku.
Jinak nabádám k používání dotazové diskuze, kde se můžete ptát zkušených hráčů.

Děkuji vám za přečtení.

Powered by potihcpd!

ave vsem. mam tu pro vas par aktualit s oplasti stri'ani.

simpoli

pavouk - novi simpol usaviraiitsi troiitsi svirat (komar, kropak, pavouk). porasi kamen, noru a vsak ien maks. 3 tito vetsi na ietno'o pavouka a ie neutralni s lukasem (pokut nema pravitko). snatsi se takto: vsekni prsti tame pravitelne ot sepe a namerime ie smerem tolu.
televon - ne uplne simpol, ale nemo'u 'o saratit mesi upkrati, protose neni upkratem. rikeime tomu takove vilepseni. takse televon pil vimislen pro oslapeni tost silne nori. pokut ie ve 're neiaka nora, na potstu nesalesi, a nekto ta televon, automatitski siskava imunitu na toto kolo a postupuie to talsi'o kola. spolu s tim porasi noru, ktera vsak ieste muse netso po'ltit, ale na kontsi kola vipatne iak s talsimi po'ltsenimi vetsmi, tak pes nik. televon se snatsi tost snamim osnatsenim pro televonovani a to takto: vstitseni palets (iako u katsintse) 2. - 4. prst ie sevreni v pest a malitsek vistrtseni smerem tolu; trsi se votorovne.

upkrati

stsela nova vilepseni pro iis skvalene a platne simpoli.
trakar - vilepseni katsintse. sam o sope sapiie ien ietno'o kropaka. s katsintsem otvesou nuski, kameni, stromi, 'ovnive koule, preietou komari, pavouki, kropaki. trakar se snatsi takto: 2. a 4. prst se rosta'nou (iako loko tsomepatsku), 2. a 3. se taii k sope a svimi spitskami se spoii se spitskou paltse, api vitvorili otvor pripominaiitsi kolo, pritsems 2. a 4. prst sustavaii vstitsene.
'ovniva koule - vilepseni kropaka. pokut ie ve 're min. 1 kropak a nekto ta 'ovnivou kouli, prita to k tomu kropakovi talsik 6 kropaku. suti potset kropaku sapiie katsintse pes trakare. kropak s 'ovnivou kouli sapiie komara. kropak se 2 'ovnivimi koulemi ma plus 12 kropaku, takse tselkem 13 kropaku a ti sapiii tsokoliv. 'ovniva koule se snatsi skoro steine iako kamen, ien ie palets sevren uvnitr pesti a neni venku iako u kamene. simpol muse pit iakkoli natotsen krome uplne'o opratseni prsti na'oru.
strom - upkrate komara. komar se stromem sapiii noru, lukase, katsintse (?), tal nevim, pute v prske tope toplneno. strom se snatsi vstitsenim 4. prstem smerem tolu, ostatni prsti isou sevreni v pest a palets ie venku pritisknut na 2. prst.
pravitko - upkrate lukase. lukas s pravitkem sapiii katsintse, noru, 'mis, tal nevim, pute v prske tope toplneno. snatsi se iako pistol vstitsenim 2. a 3. prstu, ktere sou namireni smerem to stretu stri'ani, 2. a 3. prst ie spoien a palets ie vsitsen v 90° u'lu k 2. prstu.

smeni

isou take talsi navr'i napr. antena (posiluie mots televonu i na katsintse), televonistka (to same tso antena), uplatek (upkrate nori - nora uplati televonistku a ta ii nesavola, takse nora sapiie televon), arkin maks (posileni nori nepo katsintse), att. tito mosne smeni ieste nepili skvaleni. tale pil skvalen navr' sekeri (upkrate katsintse - pomo'l pi sapit strom), ale vsapeti pil srusen a samitnut.

iinak ie to asi satim vse, netostatki toplnim a pripatne novinki putou v talsim tslanku.
iinak napatam k pousivani totasove tiskuse, kte se musete ptat skusenik 'ratsu.

tekuii vam sa pretsteni.

poveret pi potihcpd!