Svet-Stranek.cz
Kámen, nůžky, chrobák...?
Stříhání

Stříhání (stri'ani):Kámen, nůžky, chrobák...?

Stříhání (stri'ani)

V RTA se rozvinula velice zajímavá hra.

v rta se rosvinula velitse saiimava 'ra.
Hra stříhání se začala v RTA okolo Října 2008, ale opravdu vážne se začala hrát asi v presnu 1 (Únoru 2009). Začalo to dvěma způsoby hraní. Za prvé o kliky nebo jiné podobné úkoly. Za druhé (rozšířenější druh) o všechno. Např.: o uši J. Fi., o to kdo je druhý záchod zleva na klučičích záchodech nebo kdo má vlasy, tedy pleš jako Kačinec.

Ovšem v již zmiňovaném presnu 1 (Únoru 2009) se začalo stříhat doslova o všechno a začalo to docházet až do extrémů. Třeba při dokumentu o vesmíru si M. Mi. a V. Ch. začali stříhat o každé sloveso, které tam bylo řečeno. Skupina kluků (tzv. kroužek) se takhle dokázala po škole zabavit až na dobu i jedné hodiny. Občas byla témata už téměř naprosto vyčerpána. Oblíbený J. Fi. byl už zcela vyčerpán (od paty až po příklopku) a tak se začalo stříhat o to kdo odejde z kroužku domů a tato tradice se drží a ještě asi dlouho držet bude.

PRAVIDLA


Standardní pravidla

Hráči mají sevřené pěsti a hýbají rukou směrem dolů (většinou zhruba od takových 30° vzhledem k paži až zhruba k 90° vzhledem k paži, samozřejmě se to může u různých hráčů lišit) a pak hned zase zpět nahoru. Tento jev se opakuje celkem 4x, přičemž po čtvrté už ruka zůstává dole. Těsné před dopadem ruky se vždy řekne slovo a to v pořadí: poprvé kámen, podruhé nůžky, potřetí papír a nakonec teď. Při říkání slova teď se z ruky každého hráče stane nějaký symbol a to jsou kámen, nůžky a papír.

Symboly

Kámen - tento symbol předvedete tím, že necháte sevřenou pěst. Tento symbol se většinou dává v prvním kole, ale řada hráčů to očekává. Kámen zlikviduje nůžky, ale prohraje s papírem.

Nůžky - tento symbol předvedete tím, že ze sevřené pěsti vystrčíte ukazováček a prostředníček (případně vám ještě kouká palec, takže předvedete jakoby pistol, ale prsty nebudou spojeny). Tento symbol se nevyplácí dávat v prvním kole kvůli již zmiňovanému kamenu. Nůžky zlikvidují papír, ale prohrají s kamenem.

Papír - tento symbol předvedete tím, že otevřete dlaň (případně roztáhnete prsty). Tento symbol dávají někteří vychytralí hráči hned na začátku, ale většinou ve větším počtu hráčů se najde někdo z hráčů, kdo je prokoukne. Papír zlikviduje kámen, ale je rozstříhán nůžkami.

Dovětek

Také se samozřejmě stává, že nastane remíza, například že dají všichni stejný symbol nebo že se všichni hráči zlikvidují navzájem, v tom případě se pokračuje druhým kolem, pak třetím a tak dále...

Je také jasné, že nastanou situace, kdy třeba jedny nůžky rozstříhají 5 papírů nebo naopak patery nůžky rozstříhají jeden papír ve Standardní hře nehraje počet roli.

Hraje se dokud nezbude poslední přeživší, který hru vyhrál.

Nová pravidla

Vznikla 16. 4. 1 (13. 3. 2009 greg.) a zatím nejsou moc rozšířena, ale to se určitě brzy změní. Je to naprosto stejný princip hry jako se Standardními pravidly, akorát jsou přidány nové symboly a to chrobák, komár, NORA a Kačinec.

Nové symboly

Kámen - naprosto stejný jako v Standardních pravidlech, ale mimo nůžek zlikviduje ještě chrobáka a komára a je zlikvidován papírem a NOROU.

Nůžky - naprosto stejné jako ve Standardních pravidlech, ale mimo papíru zlikvidují ještě chrobáka a komára a jsou zlikvidovány kamenem a NOROU.

Papír - naprosto stejný jako ve Standardních pravidlech, ale mimo kamene zlikviduje ještě chrobáka a komára a je zlikvidován nůžkami a NOROU.

Chrobák - Zlikviduje komára, ale prohraje se vším ostatním.

Komár - Zlikviduje NORU, ale jinak prohraje se vším ostatním.

NORA - Zlikviduje vše až na komára.

Kačinec - Sní komára i chrobáka, má neutralitu s nůžkami a s ostatním prohraje.

Dovětek

Každý symbol nejdříve zničí a pak teprve zahyne. Samozřejmě se může stát, že je zničen, to je remíza, hraje se dál.

I tady většinou nejsou počty, až na pár výjimek.

1) Dva chrobáci zničí Kačince.

2) Tří kameny zničí NORU.

TAK PŘEJI PŘÍJEMNOU HRU.

Napsal čegi!

'ra stri'ani se satsala v rta okolo riina 2008, ale opravtu vasne se satsala 'rat asi v presnu 1 (unoru 2009). satsalo to tvema spusopi 'rani. sa prve o kliki nepo iine potopne ukoli. sa tru'e (rossireneisi tru') o vsekno. napr.: o usi i. vi., o to kto ie tru'i sakot sleva na klutsitsik sakotek nepo kto ma vlasi, teti ples iako katsinets.

ovsem v iis sminovanem presnu 1 (unoru 2009) se satsalo stri'at toslova o vsekno a satsalo to tokaset as to ekstremu. trepa pri tokumentu o vesmiru si m. mi. a v. k. satsali stri'at o kaste sloveso, ktere tam pilo retseno. skupina kluku (tsv. krousek) se tak'le tokasala po skole sapavit as na topu i ietne 'otini. optsas pila temata us temer naprosto vitserpana. oplipeni i. vi. pil us stsela vitserpan (ot pati as po priklopku) a tak se satsalo stri'at o to kto oteite s krousku tomu a tato tratitse se trsi a ieste asi tlou'o trset pute.

pravitla


stantartni pravitla

'ratsi maii sevrene pesti a 'ipaii rukou smerem tolu (vetsinou s'rupa ot takovik 30° vs'letem k pasi as s'rupa k 90° vs'letem k pasi, samosreime se to muse u rusnik 'ratsu lisit) a pak 'net sase spet na'oru. tento iev se opakuie tselkem 4ks, pritsems po tstvrte us ruka sustava tole. tesne pret topatem ruki se vsti rekne slovo a to v porati: poprve kamen, potru'e nuski, potreti papir a nakonets tet. pri rikani slova tet se s ruki kaste'o 'ratse stane neiaki simpol a to isou kamen, nuski a papir.

simpoli

kamen - tento simpol pretvetete tim, se nekate sevrenou pest. tento simpol se vetsinou tava v prvnim kole, ale rata 'ratsu to otsekava. kamen slikvituie nuski, ale pro'raie s papirem.

nuski - tento simpol pretvetete tim, se se sevrene pesti vistrtsite ukasovatsek a prostretnitsek (pripatne vam ieste kouka palets, takse pretvetete iakopi pistol, ale prsti neputou spoieni). tento simpol se neviplatsi tavat v prvnim kole kvuli iis sminovanemu kamenu. nuski slikvituii papir, ale pro'raii s kamenem.

papir - tento simpol pretvetete tim, se otevrete tlan (pripatne rosta'nete prsti). tento simpol tavaii nekteri vikitrali 'ratsi 'net na satsatku, ale vetsinou ve vetsim potstu 'ratsu se naite nekto s 'ratsu, kto ie prokoukne. papir slikvituie kamen, ale ie rosstri'an nuskami.

tovetek

take se samosreime stava, se nastane remisa, napriklat se taii vsikni steini simpol nepo se se vsikni 'ratsi slikvituii navsaiem, v tom pripate se pokratsuie tru'im kolem, pak tretim a tak tale...

ie take iasne, se nastanou situatse, kti trepa ietni nuski rosstri'aii 5 papiru nepo naopak pateri nuski rosstri'aii ieten papir ve stantartni 're ne'raie potset roli.

'raie se tokut nespute posletni presivsi, kteri 'ru vi'ral.

nova pravitla

vsnikla 16. 4. 1 (13. 3. 2009 krek.) a satim neisou mots rossirena, ale to se urtsite prsi smeni. ie to naprosto steini printsip 'ri iako se stantartnimi pravitli, akorat isou pritani nove simpoli a to kropak, komar, nora a katsinets.

nove simpoli

kamen - naprosto steini iako v stantartnik pravitlek, ale mimo nusek slikvituie ieste kropaka a komara a ie slikvitovan papirem a norou.

nuski - naprosto steine iako ve stantartnik pravitlek, ale mimo papiru slikvituii ieste kropaka a komara a isou slikvitovani kamenem a norou.

papir - naprosto steini iako ve stantartnik pravitlek, ale mimo kamene slikvituie ieste kropaka a komara a ie slikvitovan nuskami a norou.

kropak - slikvituie komara, ale pro'raie se vsim ostatnim.

komar - slikvituie noru, ale iinak pro'raie se vsim ostatnim.

nora - slikvituie vse as na komara.

katsinets - sni komara i kropaka, ma neutralitu s nuskami a s ostatnim pro'raie.


tovetek

kasti simpol neitrive snitsi a pak teprve sa'ine. samosreime se muse stat, se ie snitsen, to ie remisa, 'raie se tal.

i tati vetsinou neisou potsti, as na par viiimek.

1) tva kropatsi snitsi katsintse.

2) tri kameni snitsi noru.

tak preii priiemnou 'ru.

napsal čegi!